Metsähallitus

Metsähallitus kokeilee jatkuvaa kasvatusta 15 000 hehtaarilla

green-leaf-1340466788fks

Metsähallitus Metsätalous Oy perustaa kaikkiaan kolme 5 000 hehtaarin kokoista jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta eri puolille Suomea.

”Haluamme kartuttaa käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla, myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Kokeilulla halutaan varmistua siitä, että luontaisesti syntyvistä taimista kehittyy terveitä, laadukkaita ja tehokkaasti hiiltä sitovia puita. Selvitettäviä asioita ovat myös mm. metsien eri käyttömuotojen ja monimuotoisuuden huomioon ottaminen, tuhonkestävyys sekä metsätalouden harjoittamisen kannattavuus.

Oleellista jatkuvassa kasvatuksessa on, että metsä säilytetään aina peitteisenä. Metsänkasvatuksen päämenetelminä ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot. Avohakkuita tehdään vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, kuten hyönteis- tai luonnontuhojen seurauksena. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.

Kolme erilaista aluetta

Havaintoalueet sijaitsevat Rautavaaran Maaselässä, Suomussalmen Pirttivaarassa ja Savukosken Tulppiossa. Alueet on valittu siten, että ne edustavat rakenteeltaan ja kasvupaikkajakaumaltaan tavanomaisia valtion talouskäytössä olevia metsiä.

Alueilla on puuntuotannon lisäksi myös muita tärkeitä maankäyttömuotoja kuten esimerkiksi virkistys- ja matkailukäyttöä, poronhoitoa sekä maisema-arvoja.

”Havaintoalueiksi on haettu mahdollisimman neutraaleja alueita eli ei ongelma-alueita, tutkimusmetsiä, kiistakohteita tai puolustusvoimien alueita”, suunnittelupäällikkö Hannu Lehtonen kertoo.

Rautavaaran Maaselän alue on pääosaltaan tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Alue sisältää sekä turvemaita (46 %) että kankaita (54 %). Metsien ikäluokkajakauma alueella on hyvin tasainen.

Suomussalmen Pirttivaaran alueesta kaksi kolmasosa on metsämaata ja lopun ollessa kitu- ja joutomaata. Metsistä valtaosa on kuivahkoa- tai tuoretta kangasta. Turvemaita alueesta on 39 %, mutta niiden metsätaloudellinen merkitys on vähäinen. Metsien ikäluokkajakauma painottuu ikäluokkiin 20-60 vuotta.

Savukosken Tulppion alueesta metsämaata on 75 % ja metsät ovat pääosin kuivahkoa kangasta. Noin kolmasosa alueesta on luokiteltu arvokkaaksi jäkälälaitumeksi. Alueen metsät ovat mäntyvaltaisia ja eri ikäluokkia löytyy kohtuullisen tasaisest.

Vuosikymmenten seuranta

Jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet ovat ainutlaatuisen laajat. Seurantajakso on 30 vuotta ja tuloksista raportoidaan vähintään viiden vuoden välein. Yhteistyötä tehdään muun muassa Luonnonvarakeskuksen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Metsätehon kanssa.