Maaseutuvirasto

Ensimmäiset EU:n puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiot on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt ensimmäiset puutavara-asetuksen mukaiset valvontaorganisaatiot. Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla. Toistaiseksi komissio on hyväksynyt kaksi valvontaorganisaatiota, joista NEPCon tarjoaa palveluita koko EU:n alueella.

Valvontaorganisaatioiden tehtävänä on avustaa puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia, niillä kauppaa käyviä ja metsänomistajia asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä varten valvontaorganisaatiot laativat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän, myöntävät toimijoille oikeuden käyttää järjestelmää ja tarkistavat, että järjestelmää käytetään oikein.


Asetus edellyttää puun jäljitettävyyttä

Puutavara-asetus edellyttää, että toimijoiden on käytettävä ns. asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää varmistaakseen puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä sisältää toimenpiteitä, jotka tekevät mahdolliseksi jäljittää puutavara ja puutuotteet ja antavat tietoa puun alkuperän laillisuudesta. Toimijat voivat käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä.

Suomalaisen metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi katsotaan metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran luovutusmittaustodistuksen kanssa. Vastaavasti Ahvenanmaalla metsäomistajan järjestelmän muodostavat uudistamislupa, ilmoitus harvennushakkuista ja mittaustodistus.
Puutavara-asetus torjuu laittoman puun käyttöä

EU:n puutavara-asetuksen soveltaminen alkoi 3.3.2013. Asetuksen tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden tulo markkinoille Euroopan unionissa.

Puutavara-asetusta sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten esimerkiksi sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin.

Euroopan komission EUTR-sivusto

EUTR Maaseutuviraston sivustolla