FSC®-sertifikaatti / Yleiset Uutiset

PEFC-sertifioinnilla kestävyyttä metsiin jo viidentoista vuoden ajan

ndjzds9y9cevvg2fofmp

 

AUVO KAIVOLA, Pääsihteeri, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Metsät ovat osa elävää luontoa ja ne tuottavat edellytyksiä ihmisten hyvinvointiin. Metsäelinympäristöjen monimuotoisuus ja toimintakyvyn säilyminen ovat edellytys metsien tarjoamille moninaisille palveluille ja tuotteille. Tästä syystä metsien hoidon ja käytön kestävyys on koko suomalaista yhteiskuntaa ja maailmanlaajuisesti kaikkia koskeva asia.

Pitkällä tähtäimellä metsien kestävä hoito on kaikkien etu. Kun kilpailu käydään yhtäläisillä ehdoilla, kukaan ei pääse polkemaan tuotantokustannuksia toiminnan kestävyydestä tinkimällä.

Metsäsertifiointi on työkalu metsien kestävyyden ja puumateriaalin vastuullisen alkuperän osoittamisessa.

Vastuullisuudella on kysyntää

Yritysten toiminnan sisältö kiinnostaa yhä laajemmin niin kuluttajia, asiakkaita kuin rahoittajiakin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön huomioon ottaminen ovat nousemassa minimivaatimuksiksi tuotantopaikasta ja ‑maasta riippumatta.

Vastuullinen toiminta on osa yritysten riskien hallintaa. Yritystoiminnan vastuullisuutta sekä sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen sitoutumista arvioidaan erilaisten kriteeristöjen avulla esim. investoijien toimesta.

PEFC:llä laajoja positiivisia vaikutuksia suomalaisiin metsiin

Kestävyys tarkoittaa metsämaan ja metsien hoitoa ja käyttöä siten, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uudistumiskyky ja elinvoimaisuus säilyvät. Suomessa metsiä on hoidettu PEFC-sertifioinnin asettamien vaatimusten mukaisesti nyt viidentoista vuoden ajan.

Gaia Consulting selvitti PEFC-sertifioinnin vaikutuksia suomalaisiin metsiin, metsien hoitoon ja käyttöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikuttavuutta korostaa se, että valtaosa Suomen metsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä.

Selvityksen tuloksissa painotettiin, että PEFC on parantanut toiminnan laatua ja muuttanut asenteita mm. luonnon monimuotoisuuden suojelua koskien. Viidentoista vuoden aikana PEFC-metsiin on Suomessa jätetty yhteensä yli 7 miljoonaa kuutiometriä puuta muodostamaan elinympäristöjä kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville eliölajeille.

Kestävyyden sisältö on jatkuvassa muutoksessa

Muutokset yhteiskunnan eri tahojen näkemyksissä heijastuvat metsän hoidon PEFC-vaatimuksiin. Metsäsertifioinnin alkuvuosina keskustelu kestävyyden sisällöstä keskittyi pitkälti metsäluontoa koskeviin ekologisiin kysymyksiin. Nykyisissä PEFC-vaatimuksissa suuri painoarvo on myös sosiaalisen vastuun kysymyksillä.

PEFC-metsissä noudatettavien metsän hoidon vaatimukset vuosina 2013-14 päivittäneessä standardityöryhmässä korostuivat työnantajavelvoitteet, vastuut urakointiketjuissa ja ulkomainen työvoima. Lisäpainoa tuli myös metsätöiden laadun seurantaan.

Uusista painotuksista huolimatta metsien monimuotoisuus on edelleen PEFC-kriteerien keskiössä. PEFC-standardityöryhmässä keskusteltiin laajasti myös vaatimusten aiheuttamista kustannuksista. Päivitetty PEFC-kriteeristö muodostaa ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista elementeistä koostuvan tasapainoisen ja yhteiskunnan eri tahojen näkemyksiä sisältävän kokonaisuuden metsien hoidon kestävyydestä.

Ajan myötä kansalaisten odotukset metsien käyttöä kohtaan muuttuvat. Metsien tarjoamien elämysten ja virkistäytymismahdollisuuksien merkitys kasvaa. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen korostavat metsien suotuisia terveysvaikutuksia ja lähimetsien merkitystä ihmisten hyvinvoinnissa.

Monimuotoisuuden merkitystä tulee korostamaan se, että metsien on sopeuduttava mm. ilmaston lämpenemiseen. Samalla metsien luontainen monimuotoisuus muuttuu. Biotalouden arvioidaan monipuolistavan puun käyttöä ja tuovan metsien puulle merkittävää lisäarvoa.

Ryhmäsertifiointi lisää oikeudenmukaisuutta

Kun metsäpinta-ala on pieni, tilakohtainen sertifikaatti aiheuttaa vuosittain merkittäviä kustannuksia. Ryhmäsertifioinnissa jokaista metsätilaa ei auditoida erikseen, vaan sertifiointia haetaan yhdellä kertaa joukolle metsänomistajia.

Paikallisen ihmisen näkökulmasta ympäristövastuuta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei voida erottaa toisistaan. PEFC-ryhmäsertifiointi on tuonut pienomistajille mittakaavahyötyjä, joita ilman sertifioitua puuta pystyisivät tuottamaan vain suurmetsänomistajat. Suomessa yksityisen metsätilan pinta-ala on keskimäärin vain reilut kaksikymmentä hehtaaria.

Mikä PEFC on?

PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti toimittaessa kestävyys toteutuu metsien monimuotoisuuden ja terveyden osalta. Huolta pidetään myös mm. metsätyöhön ja yrittämiseen liittyvistä asioista ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Järjestön jäseninä on lähes 40 kansallista PEFC-organisaatiota, joista PEFC Suomi on yksi.

PEFC-sertifioituja metsiä on 263 milj. hehtaaria varsinkin Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja jossain määrin myös Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Suomessa PEFC-metsiä on yli 20 milj. hehtaaria.