Luonnonvarakeskus / Yleiset Uutiset

Kuusitukkia Kuopiossa ja mäntytukkia Lieksassa – kuntien metsävarat vuonna 2013

Monien kaupunkien suuret metsävarannot ovat luonnollista seurausta kuntaliitoksista, mutta myös kyseisten kuntien sijainnista runsaiden kuusen tai männyn puuvarojen alueella.

Puuston keskitilavuuksissa on suurta vaihtelua

Etelä-Suomessa metsä- ja kitumaan keskitilavuus hehtaarilla vaihtelee Kökarin 68 kuutiometristä Pälkäneen 182 kuutioon. Puulajeittain männyllä Siilinjärven 36 kuutiosta Naantalin 88 kuutioon. Kuusella määrät vaihtelevat Halsuan kahdeksasta kuutiosta Vesilahden 94 kuutioon.

Pohjois-Suomessa keskitilavuus Utsjoen 27 kuutiosta Nivalan 117 kuutioon. Puulajeittain männyllä Utsjoen 11 kuutiosta Kalajoen 67 kuutioon ja kuusella Utsjoen nollasta Kemin 39 kuutioon hehtaarilla.

d6997a39-9374-43db-9f38-b519470f5340-main_image

Metsävaratiedot on jaettu useisiin teemoihin

Kuntakohtaiset tiedot on tuotettu 29 taulukkoon. Teemoja ovat metsätalouden maaluokkien pinta-alat jaettuna kankaisiin ja soihin, puulajiryhmien vallitsevuus, ikä- ja kehitysluokkien pinta-alat ja keskitilavuudet. Puuston keski- ja kokonaistilavuudet esitetään metsämaalle, sekä metsä- ja kitumaalle puulajiryhmittäin ja puutavaralajeittain.

Lisäksi lähes kaikkien taulukoiden tulokset esitetään erikseen puuntuotantoon käytettävissä olevalle maalle (hakkuut tai rajoitetut hakkuut sallittu).

Biomassan määrän arviot esitetään puulajiryhmittäin ja biomassaositteittain koko biomassalle metsä- ja kitumaalla. Lisäksi esitetään arvio mahdollisesta energiapuun määrästä (biomassasta) nuorissa kasvatusmetsissä, joille on ehdotettu hakkuita ensimmäisellä 5-vuotiskaudella, ja uudistuskypsille metsille.

c77b30ff-779c-49d7-9fd7-7f8d21e2deb3

Kuusitukin kokonaistilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla kunnittain. Sisältää Maanmittauslaitoksen Kuntajako 1:10 000 (2014) aineistoa.

5f823b9f-a49a-45bf-aa50-f683c0f724dd

Mäntytukin kokonaistilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla kunnittain. Sisältää Maanmittauslaitoksen Kuntajako 1:10 000 (2014) aineistoa.

 

Taustatietoa

Tulokset on laskettu käyttäen monilähteisen valtakunnan metsien inventoinin (VMI) menetelmiä. Tällä kertaa monilähteisessä VMI:ssa käytettiin satelliittikuvia vuosilta 2012-2014 ja VMI:n maastomittauksia vuosilta 2009-2013. Käytetty kuntajako on 1.1.2014 tilanteen mukainen.

Metla otti käyttöön monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin vuonna 1990, ensimmäisenä maana maailmassa. Käsillä olevat tulokset ovat jo seitsemännet kunnittaiset tiedot koko maasta.

Kunnittaiset metsävaratiedot tarjoavat kahden vuoden välein päivittyvää tietoa metsätalouden ja metsäteollisuuden suunnittelun tarpeisiin, puunhankinnan ammattilaisille, metsänhoitoyhdistyksille, metsäsuunnittelijoille ja kuntien toimijoille.

Monilähteinen VMI