Pellervon taloustutkimus PTT

PTT ennustaa metsäteollisuuden viennille selvää kasvua

bbbb

Metsäteollisuuden lisääntyvä puunkäyttö on nostanut hakkuita ja varsinkin puukauppoja jo viime vuosina. Tänä ja ensi vuonna kuitupuun käyttö nousee selvästi Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyessä. Puukaupat ja hakkuut lisääntyvät edelleen. Kysynnän kasvu heijastuu nousevina puun hintoina. Runsas tarjonta kuitenkin lieventää mäntykuidun hinnan kehitystä. Tukkimarkkinoilla on vaarana ylikuumeneminen, joka laskisi sahateollisuuden kannattavuutta.

Puun käytön lisäys pohjautuu kotimaiseen puuhun

Puun käyttö lisääntyy metsäteollisuuden investointien ja erityisesti kuusisahatavaran tuotannon kasvun myötä. Käyttö jää vielä alle 2000-luvun puolenvälin huippuvuosien, mutta nousee jo yli 70 miljoonan kuutiometrin. Ennen lamaa tuontipuu kattoi lähes neljänneksen käytetystä puusta, nyt sen osuus on enää noin 10 prosenttia. Kotimaassa tullaan näkemään siis ennätysmäisen suuria hakkuita.  Tänä vuonna puun käytön lisäys painottuu enemmän tukkipuuhun. Ensi vuonna Äänekosken käydessä jo lähes täydellä kapasiteetilla kasvavat erityisesti havukuitupuun käyttö ja hakkuut.

2017-04-11 14_48_52-Tiedote_Metsäteollisuuden lisääntyvä puunkäyttö tuo metsiin yhä lisää hakkuita j

Puukauppamäärät jatkavat kasvuaan verkkaisemmalla vauhdilla

Viime vuonna yksityismetsien pystykauppojen määrä kasvoi yli viidenneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Tänä ja ensi vuonna kasvu jatkuu, mutta hieman loivempana. Tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla yksityismetsien puukauppakertymä on lähes neljänneksen viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Koko vuoden kasvuprosentti on kahdeksan prosenttia. Puukaupat kohdistuvat erityisesti kuusitukkileimikoihin ja harvennusleimikoihin. Myös mäntytukin kauppa on kasvussa. Vuonna 2018 puukaupan kasvuvauhti edelleen tasaantuu 2–4 prosenttiin.

Viime vuoden alkupuolella alkanut puun nimellisten keskikantohintojen eriytynyt kehitys jatkui koko vuoden. Mänty- ja koivupuun vuosittaiset keskihinnat laskivat ja kuusen hinnat nousivat. Tänä vuonna myös männyn ja koivun hinnat kääntyvät nousuun. Mänty- ja kuusitukin nimelliset vuotuiset keskihinnat nousevat viime vuoden keskihinnasta 2–5 prosentilla. Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa vuonna 2017 2–4 prosenttia. Kuusitukin hinta nousi jo viime vuonna, ja kasvu on jatkunut vahvana tämän vuoden alkukuukausina. Riskinä on, että kuusitukin markkinat ylikuumenevat ja hinnat nousevat sahatavaran vientihintoja enemmän heikentäen sahojen kannattavuutta. Ensi vuonna puun hinnan kasvu jää lähemmäksi inflaatiotasoa.

Kantorahatulot nousevat lisääntyneiden hakkuiden ja puun hinnan korotuksen vetäminä ensi vuonna jo yli 1,9 miljardin euron eli lähelle vuoden 2007 yli kahden miljardin ennätystasoa.

Metsätalouden keskeiset ennusteluvut vuosina 2017–2018
2017e 2018e
Puumarkkinat %-muutos %-muutos
Puun käyttö 3 – 5 4 – 6
Markkinahakkuut 2 – 4 3 – 5
Puukaupat yksityismetsistä 6 – 8 2 – 4
Puun nimellishinta1, tukki 2 – 5 0 – 2
-“-, kuitu 2 – 4 1 – 2
Bruttokantorahatulot
yksityismetsistä
5 – 7 1 – 3

1=pystykaupoissa

e=PTT:n ennuste