Maa- ja metsätalousministeriö: Varautumista metsäpaloihin tehostetaan

Metsäpalojen torjunnassa, niin palojen ehkäisyssä kuin sammutustyössä, on tärkeintä sujuva yhteistyö eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Pelastusviranomaiset, Ilmatieteen laitoksen edustajat ja metsätalouden parissa toimivat kokoontuvat tänään Suomen palopäällystöliiton kutsumina yhteiseen seminaariin keskustelemaan viime vuosien metsäpalokokemuksista ja varautumisesta tuleviin paloihin. Pyhärannassa oli viime heinäkuussa suomalaisittain laaja metsäpalo, jonka vahingot olisivat voineet nousta huomattavasti suuremmiksi ilman pelastuslaitosten,…

10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa

Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin vuonna 2017 yhteensä yli 5 000 hehtaaria metsää joko pysyvästi tai määräaikaisilla sopimuksilla. Lisäksi luonnonhoitotöitä toteutettiin METSO-elinympäristöissä 111 hehtaarilla. 10 vuotta sitten käynnistynyt METSO on nyt saavuttanut noin 60 % vuodelle 2025 asetetusta suojelutavoitteestaan. METSO-ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ympäristöministeriön hallinnonalalla suojelupäätökset tehdään ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 METSO…

Hallitus hyväksyi esityksen uudeksi metsähallituslaiksi

Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle esityksen Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Metsähallitus-liikelaitoksesta säädettäisiin laki, joka korvaa voimassaolevan vanhaan liikelaitoslakiin perustuvan metsähallituslain. Metsähallitus säilyisi yhtenä hallinnollisena kokonaisuutena. Valtion maat ja vedet jäisivät edelleen liikelaitoksen hallintaan. Lainsäädäntöä muutetaan niin, että se vastaa EU:n vaatimuksia, ja samalla selkiytetään johtamisjärjestelmää. EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksiin vastattaisiin perustamalla liikelaitoksen tytäryhtiö, joka saisi pysyvän käyttöoikeuden…

Metsähallituslaki uudelle lausuntokierrokselle

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi Metsähallituslaiksi on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 24.11.2015 saakka. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa nykyisenlaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden hoidon jatkuminen ja tehdä lakiin vain välttämättömät muutokset. Tarve Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseen perustuu EU:n kilpailulainsäädännön vaatimuksiin. Niiden mukaisesti julkisyhteisöjen markkinoilla toimivia liiketoimintoja on kohdeltava yhdenvertaisesti yksityisen sektorin vastaavien toimintojen kanssa. Tavoitteena…

Kansallinen metsästrategia lähti lausunnoille

Kansallinen metsästrategia 2025 lähti tänään lausunnoille. Strategia kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Pohjana toimii keväällä hyväksytty metsäpoliittinen selonteko sekä eduskunnan siihen antama kannanotto. Kansallisen metsästrategian visiossa korostetaan metsistä saatavan monipuolisen hyvinvoinnin kasvattamista. Strategisina päämäärinä tavoitellaan Suomen kilpailukyvyn parantamista metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää…

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen metsäkeskuksen uudistaminen jatkuu

Suomen Metsäkeskuksen julkiset palvelut -yksikköä uudistetaan. Yksikkö tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen asiasta. Edellisen kerran metsäkeskusta uudistettiin vuonna 2012, jolloin alueelliset Metsäkeskukset muuttuivat yhdeksi valtakunnalliseksi organisaatioksi. Metsäkeskuksen kehittämistä jatketaan siten, että julkisen palvelun yksikön toiminta perustuu jatkossa alueiden sijaan valtakunnallisille prosesseille. Palveluiden alueellinen saatavuus…

Maa- ja metsätalousministeriö: Metsien kestävä käyttö tuo Suomelle euroja ja hyvinvointia

Kansallinen metsästrategia 2025 kertoo metsäpolitiikan lyhyen aikavälin tavoitteet ja toimet. Strategia valmistellaan metsäalan toimijoiden yhteistyössä tämän vuoden kuluessa. Pohjana toimii keväällä hyväksytty valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko, josta löytyy metsäpolitiikan tavoitteet aina vuoteen 2050 saakka. – Metsäalalla on meneillään positiivinen vire. Se näkyy investoinneissa, jotka ovat suomalaisen biotalouden kehittymisen kannalta elintärkeitä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. “Metsien kestävä…

Metsälakien kokonaisuudistus voimaan vuoden alusta

Vuoden alusta astui voimaan laaja metsälakipaketti asetuksineen. Uudistus on laajin vuosikymmeniin. Paketti käsittää muutokset metsälakiin ja metsänhoitoyhdistyslakiin, uuden metsätuholain, lain puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta sekä puutavaran mittauslain energiapuun mittausta koskevat osiot. Metsälain muutoksella edistetään metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa, parannetaan metsätalouden kannattavuutta ja puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta. Lakiuudistuksen keskeinen tavoite on vähentää…

Maa- ja metsätalousministeriö: Seija-myrskyn aiheuttamat metsätuhot arvioidaan

Seijanpäivän 13.12.2013 myrskytuulet ovat vaurioittaneet  ja kaataneet puita eri puolilla Suomea.  Kaikkein voimakkaimmat puuskat osuivat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueelle sekä paikoin Keski-Suomeen, Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Myös suurin osa metsätuhoista esiintyy näillä alueilla. Tuulenkaadot ovat kuitenkin Eino-myrskyn tapaan pieninä puuryhminä laajalla, eikä laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ole todennäköisesti tapahtunut metsissä. Vahingoittuneiden puiden määrä on…

Metsäpoliittinen selonteko lähti lausunnoille

Metsillä on monia käyttömuotoja ja merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Tähän vastaa metsäpoliittinen selonteko, joka lähti lausunnoille 11.11. Selonteossa määritellään pitkän aikavälin tahtotila ja linjaukset metsiemme käytölle vuoteen 2050 asti. Työn laatii maa- ja metsätalousministeriö, mutta sen tekemisessä on mukana myös monia muita tahoja. Selontekoa varten on myös kuultu useita eri sidosryhmiä. Ehdotettu…