Yleiset Uutiset

Suomessa laajasti käytettävän PEFC-järjestelmän metsävaatimukset tarkistetaan

17796176_205604933264631_7616367434077056120_n

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sen aiheuttamiin tarpeisiin vastaamisessa sekä puuntuotannon ja metsien monikäytön yhteensovittaminen asettavat uusia haasteita metsien hoidolle ja käytölle.

Kaikki kestävyyttä edistävät tahot on kutsuttu osallistumaan metsäsertifioinnin vaatimusten sisällön määrittelyyn.

Standardityöryhmään mukaan ilmoittautuvat tahot tarkistavat Suomessa noudatettavien metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-kriteerien sisällön ja varmistavat, että ne ovat kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Vuoden kestävä työ alkaa touko-kesäkuussa 2019 ja se sisältää luonnosversion julkisen kommentoinnin.

Standardityö tarjoaa kanavan vaikuttaa metsänhoidon sisältöön

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsänhoidolle muun muassa metsien monimuotoisuutta turvaavia, metsien terveyttä ja kasvua ylläpitäviä sekä metsien virkistyskäytön tarpeita koskevia vaatimuksia.

Nyt Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset metsänhoidolle määriteltiin sidosryhmien välisessä laajassa yhteistyössä vuosina 2013-14. Sen jälkeen tutkimus on tuottanut uutta tietoa eri metsänkasvatusmenetelmien soveltuvuudesta ja vaikutuksista puuntuotantoon, metsien monimuotoisuuteen ja vesistöihin sekä metsien toimimisesta hiilinieluna.

Käytössä on myös uutta tietoa metsätalouden vaikutuksista metsäekosysteemeihin sekä metsälajien tilaan ja uhanalaisuuteen. Metsäsektorilla viime vuosina käyttöön otetut uudet toimintamallit vaikuttavat toimintatapoihin käytännön metsätaloudessa.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikuttavuus koko maassa, sillä sen piirissä on yli 90 prosenttia Suomen metsistä.