Kestävä metsänhoito: Mepit haluavat estää metsäkatoa

Metsien kestävä hoito ja suojeleminen on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lue, miten parlamentti haluaa edistää metsien hyvinvointia. Parlamentti on äänestänyt mietinnöistä, joissa se vaatii komissiolta toimia kestävän metsänhoidon edistämiseksi EU:ssa sekä metsien suojelemiseksi unionin ulkopuolella poistamalla metsäkatoa aiheuttavat tuotteet EU-markkinoilta. Äänestykset liittyvät komissiolta alkuvuodesta 2021 odotettavaan metsästrategiaan. Mietinnöissä painotetaan, että kestävä metsänhoito ja metsäkadon estäminen ovat yhteydessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään…

TAPIO: Happamien sulfaattimaiden huomioiminen metsätaloudessa

Uusi raportti happamien sulfaattimaiden huomioimisesta metsätaloudessa Tapion vetämässä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen yhteydessä. Hankkeessa on julkaistu uusi raportti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) karttapalvelun hyödyntämisestä happamien sulfaattimaiden paikallistamisessa käytännön metsätalouden tarpeisiin. Happamilla sulfaattimailla maan kaivua edellyttävät metsätaloustoimenpiteet voivat heikentää sekä metsänuudistamisen tulosta että vastaanottavien vesistöjen tilaa….

Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia: kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi reilut 400 17-18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.  Moni nuori liittää metsäalaan maskuliinisia ja perinteisiä mielikuvia. Kaikki alaan liittyvät fyysiset työt eivät myöskään houkuttele nuoria osaajia. Nuorten käsityksiä metsäalan tulevaisuudesta selvitettiin osana LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimusta. Tutkimuksen osana toteutettiin kysely, jonka…

Metsiä hoitamalla hiilivarasto vahvaan kasvuun ja raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille

Suomen metsien hiilivarastoa voidaan edelleen kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään. Tämä edellyttää poliittisia päätöksiä, joilla kannustetaan metsien kasvun kannalta oikein ajoitettuun hoitoon. Metsien elinvoimaa ja kasvua ylläpitävä metsänhoito on edullista ja tehokasta ilmastopolitiikkaa. Metsävarojen kartuttaminen ja puupohjaisten tuotteiden tuotanto yhdessä vahvistavat maamme taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko Suomeen. Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali…

Metsäteollisuus: EU:n uusi teollisuusstrategia sivuuttaa biotalouden mahdollisuudet

Euroopan komission tänään julkaisema uusi teollisuusstrategia korostaa kilpailukyvyn edellytysten luomista. Biotalouden rooli jää strategiassa valitettavan ohueksi. Strategia ummistaa silmänsä biopohjaisten ja uusiutuvien ratkaisujen tuomilta mahdollisuuksilta. Tänään julkistettu EU:n uusi teollisuusstrategia ei tarjoa fossiilittomia ja uudistuvia ratkaisuja tarjoavalle metsäteollisuudelle riittävän merkittävää roolia kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Metsäteollisuus on yksi teollisen uudistumisen edelläkävijöistä. Se on toimiala, joka uusiutuvien…

:VÄITÖS: Metsien käytön monipuolistaminen edellyttää metsäalan toimijoilta laaja-alaisemman tiedon hallintaa

Metsänomistajat odottavat päätöksenteon tukipalveluiden tunnistavan heidän moninaiset tavoitteensa metsien omistamisessa ja hoidossa. Tieto- ja neuvontapalvelut keskittyvät kuitenkin edelleen lähinnä puuntuotantoon, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Sari Pynnönen tutkii väitöskirjatyössään metsänomistajien näkemyksiä metsiin liittyvistä päätöksenteon tukipalveluista sekä tiedon käyttöä niissä. – Haasteena on yksityismetsänomistajille suunnattujen tieto- ja neuvontapalvelujen vähäisyys tai suoranainen puute liittyen muuhun kuin tasaikäisrakenteiseen puuntuotantoon. Luontoarvojen huomiointi…

Suhdannekäänne painoi metsäteollisuuden tuotantomääriä viime vuonna; Sellun tuotannossa syntyi silti uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia

Metsäteollisuuden päätuoteryhmistä paperin, kartongin, sahatavaran ja vanerin tuotantomäärät laskivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2018, kun kansainvälinen suhdannekäänne voimistui loppuvuodesta. Sen sijaan sellun vuosituotannossa tehtiin uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia, selviää Metsäteollisuus ry:n tilastosta. Globaalin talouden heikkeneminen loppuvuonna supisti suomalaisten tehtaiden tuotantoa metsäteollisuuden päätuoteryhmissä. Paperin vuosituotanto laski noin 14 prosenttia ja kartongin 3 prosenttia edellisvuoden…

Jopa 85 prosenttia suomalaisista pitää metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista tärkeänä

Suomalaiset pitävät metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamista tärkeänä. Taloustutkimuksen toteuttamassa tuoreessa kyselyssä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisen määrittelee erittäin tärkeäksi 37 prosenttia suomalaisista ja melko tärkeäksi 48 prosenttia. Käytännössä metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisella on miltei koko kansan tuki. Vain 2 prosenttia vastaajista katsoo, että kilpailukyvyn vahvistaminen ei ole lainkaan tärkeää, ja 9 prosenttia ilmoittaa, ettei pidä kilpailukyvyn vahvistamista kovinkaan tärkeänä….

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Linnaranta

Jussi Linnaranta Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on valinnut järjestäytymiskokouksessaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Jussi Linnarannan hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2019. Hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Timo Saukkonen. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2007. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot ovat seuraavat:…

Oulujärven Manamansalossa harvennetaan metsää

Yhdessä sovitut harvennuskohteet on merkitty suunnitelmakartalle vaaleanruskealla ja tummanruskealla reunuksella. Metsähallitus on suunnitellut harvennuksia Oulujärven Manamansalon valtion maalle. Työt on tarkoitus aloittaa joulukuun alussa, maan jäätyneenä ollessa. Metsänkäsittelysuunnitelma on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen, Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustajat tekivät yhteisen maastokatselmuksen suunnitelma-alueelle syyskuussa 2019. ”Maastossa todettiin yhdessä, että ensiharvennuksen ja muun harvennuksen voi…